Samorząd uczniowski
Lunch.png
NrRR.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM.CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU

Podstawa prawna:

Uchwała o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu.

Regulamin zawiera następujące rozdziały:

Cele i zadania samorządu uczniowskiego.
Postanowienia ogólne.
Rada samorządu uczniowskiego.
Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
Opiekun samorządu uczniowskiego.
Przepisy końcowe.
ROZDZIAŁ I
Cele samorządu uczniowskiego

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzania warunków do aktywności społecznej.

 

Zadania samorządu uczniowskiego:

Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
Współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne

1

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.Władzami samorządu uczniowskiego są:

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe

b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego;

 

2

1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, tj.:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizowania życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d ) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e ) prawo do organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi , w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2.Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ III
Rada samorządu uczniowskiego

1

 

1.Rada samorządu uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.

2.W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:

a ) przewodniczący;

b ) zastępca;

c ) kierownicy i członkowie sekcji , jeżeli sekcje zostaną powołane.

d ) szkolny rzecznik praw ucznia, który zostaje powołany na jedną kadencję.

3.Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.

4.Członkami rady mogą być uczniowie klas V- VI.

5.Przewodniczący rady samorządu uczniowskiego koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6.Rada samorządu uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu(minimum raz na dwa miesiące).

7.Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

 

2

 

1. Do zadań podstawowych rady samorządu uczniowskiego należy:

a) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;

b) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

2.W razie konieczności rada samorządu uczniowskiego może powołać komisję dyscyplinarno- regulaminową wyłanianą z członków rady.

 

3

 

1.W celu usprawnienia swej działalności rada samorządu uczniowskiego może powołać sekcje do wykonywania określonych zadań.

2.W skład sekcji wchodzą uczniowie spośród rady samorządu uczniowskiego, a na ich czele stoją opiekunowie wybierani spośród nauczycieli.

3.Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez swojego opiekuna, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.

4.Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady samorządu uczniowskiego wraz z nauczycielem – opiekunem.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Wybory do rady samorządu uczniowskiego

1

 

1.Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu maja.

2.Wybory są tajne , bezpośrednie i równe.

3.Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV i V.

4.Wybranym do rady samorządu uczniowskiego może być każdy uczeń klasy IV i V.

 

2

 

1.Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

2.Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz rozgłasza w każdej klasie.

 

3

 

1.Komisja wyborcza przeprowadza wybory , liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.Komisja wyborcza składa się z członków rady samorządu uczniowskiego.

3.Na czele komisji stoi przewodniczący rady samorządu uczniowskiego.

4.Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

4

 

1.Kandydatów na członków rady samorządu uczniowskiego zgłaszają uczniowie klas IV i V.

2.Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia pięciu kandydatów .

 

5

1.Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

2.Głosować można na jednego kandydata.

3.Wyborca stawia znak ,, X” obok nazwiska kandydata , na którego głosuje.

4.Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

 

6

 

1.W skład rady samorządu uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium rady samorządu uczniowskiego i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.Pozostali kandydaci do rady samorządu uczniowskiego zostaną członkami poszczególnych sekcji.

 

ROZDZIAŁ V
Opiekun samorządu uczniowskiego

1

 

1.Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera się przez głosowanie, które odbywa się jak w punkcie 5 rozdziału III.

2.Kandydatami są wszyscy nauczyciele szkoły.

3.Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska opiekuna samorządu uczniowskiego i zastępcy.

4.Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status koordynatora działalności rady samorządu uczniowskiego.

5.Kadencja opiekuna trwa dwa lata.

 


ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

1.Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady samorządu uczniowskiego.

2.Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk